รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
ความคืบหน้าการรวมคะแนนการเลือกตั้ง 612/612 หน่วยเลือกตั้ง
100%
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
User Avatar
เบอร์ 1 นายมุขตาร์ มะทา 168,709 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด 39,676 คะแนน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อ.เมืองยะลา เขต 1
User Avatar
เบอร์ 1 นางนาเดีย พร้อมมูล 3,014 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายสาปิอิง หะยีสาแม 2,169 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นายนิมัน อำดุลวาดุง 691 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 4 นายภาษิต อับดุลกาเดร์ 279 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 5 นายอัมรี มะ 265 คะแนน
อ.เมืองยะลา เขต 2
User Avatar
เบอร์ 1 นายวัฒธน วงศ์ขจรอาภา 3,529 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายพัฒนา เทวดุลย์ 1,450 คะแนน
อ.เมืองยะลา เขต 3
User Avatar
เบอร์ 1 นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนหมวก 2,271 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายวรเกียรติ ไชยชนะ 1,118 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นายนฤพล สุคนธชาติ 1,955 คะแนน
อ.เมืองยะลา เขต 4
User Avatar
เบอร์ 1 นายวันอาฮาหมัด มามะ 4,467 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายอดุลกิ๊บพลี อามิน 1,562 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นายรุซลัม อาลี 950 คะแนน
อ.เมืองยะลา เขต 5
User Avatar
เบอร์ 1 นายนิลุกมาน อัลอิดรีสี 2,709 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 2 นายอะห์หมัด บอสตา 3,432 คะแนน
ลำดับที่ 1
อ.เมืองยะลา เขต 6
User Avatar
เบอร์ 1 นายมะแกเสาะ ดาละซู 3,679 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายมะรีเผ็ง สาอะ 2,948 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นางซูลนาอีหม๊ะ สาเหาะ 1,114 คะแนน
อ.เมืองยะลา เขต 7
User Avatar
เบอร์ 1 นายมานะ ปาดอ 4,834 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายมะยาเอ๊ะ ดามาลี 3,267 คะแนน
อ.เมืองยะลา เขต 8
User Avatar
เบอร์ 1 นายอุสมาน หะยีมะเร๊ะ 1,083 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 2 นายพันเลิศ เห็ง 4,583 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 3 นายซันสุรี อับดุลลี 1,147 คะแนน
อ.เมืองยะลา เขต 9
User Avatar
เบอร์ 1 นายประชิศวร์ แมเราะ 5,375 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายอาดิส หะยีดอเลาะ 1,526 คะแนน
อ.เมืองยะลา เขต 10
User Avatar
เบอร์ 1 นายมะลาวี บิงดอเล๊าะ 3,767 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายอารีนนท์ บาดง 2,477 คะแนน
อ.รามัน เขต 1
User Avatar
เบอร์ 1 นายมะหะมะ วาแมดีซา 7,018 คะแนน
ลำดับที่ 1
อ.รามัน เขต 2
User Avatar
เบอร์ 1 นายกอเซ็ง ยะรัง 4,726 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นางสาวฟิรเดาซ์ วาแมดีซา 4,048 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นายมาหามะ ดีมาดี 489 คะแนน
อ.รามัน เขต 3
User Avatar
เบอร์ 1 นายหาซัน มิงมะ 6,727 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายเบ็ญวิลดาน ศรีอัญมณี 761 คะแนน
อ.รามัน เขต 4
User Avatar
เบอร์ 1 นายธรนินทร์ ยะมาแล 2,218 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 2 นายอับดุลฮาเล็ม แสแตแล 3,694 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 3 นายมาการี ซิมะ 2,929 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 4 นายมะ มะนิ 201 คะแนน
อ.รามัน เขต 5
User Avatar
เบอร์ 1 นายเตาฟิกฮีดายะห์ บาโง 5,227 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายสมมาศ มะมุพิ 4,586 คะแนน
อ.ยะหา เขต 1
User Avatar
เบอร์ 1 นายอับดุลเลาะ สะดะ 4,607 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายอับดุลฆอณีย์ อาลีกา 1,370 คะแนน
อ.ยะหา เขต 2
User Avatar
เบอร์ 1 นายมูฮำมัดอันวาร์ แดวอสนุง 4,688 คะแนน
ลำดับที่ 1
อ.ยะหา เขต 3
User Avatar
อ.ยะหา เขต 3 เบอร์ 1 นายอาฮามะ สานอ 4,561 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
อ.ยะหา เขต 3 เบอร์ 2 นายอิสมาแอ รือเสาะ 2,342 คะแนน
อ.ยะหา เขต 4
User Avatar
อ.ยะหา เขต 4 เบอร์ 1 นายมะรอซิ รอยิง 5,200 คะแนน
ลำดับที่ 1
อ.บันนังสตา เขต 1
User Avatar
เบอร์ 1 นายสมัง สะระยะ 3,708 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายรอมิซู เจ๊ะเต๊ะ 2,049 คะแนน
อ.บันนังสตา เขต 2
User Avatar
เบอร์ 1 นายมะซานี มะมิง 3,690 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายมะดาโอ๊ะ สะเตงกูแว 198 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นายอับดุลเราะห์มาน กาหลง 2,208 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 4 นายอาหามะ เจ๊ะเมาะ 1,098 คะแนน
อ.บันนังสตา เขต 3
User Avatar
เบอร์ 1 นายรำมือลี เจ๊ะแวกูนิง 3,901 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายไฟซอล ยูโซะ 3,692 คะแนน
อ.บันนังสตา เขต 4
User Avatar
เบอร์ 1 นายแวอับดุลเล๊าะ สือนอยายา 5,764 คะแนน
ลำดับที่ 1
อ.เบตง เขต 1
User Avatar
เบอร์ 1 นายไพซอล ดามาอู 2,502 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายรอมลี อาแว 985 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นายเขมรัฐ สาและ 1,404 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 4 นางชลฉัตร พลรักษ์ 1,736 คะแนน
อ.เบตง เขต 2
User Avatar
เบอร์ 1 นายสัณฑนพ ยานุมาศยุคล 4,033 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายสะนิ กอตอ 2,409 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นายหะรง คอแดะ 1,021 คะแนน
อ.เบตง เขต 3
User Avatar
เบอร์ 1 นายมะฮะมะยูโซ๊ะ ปาแว 5,091 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 3 นายมะรูดีน กาโฮง 2,040 คะแนน
อ.กรงปินัง เขต 1
User Avatar
เบอร์ 1 นายอาหะมะ อาลีมาส๊ะ 3,596 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายสะมะแอ หะยีอาแว 2,282 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นายอัสมีน อิแต 276 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 4 นายมะนาเซ สาและ 506 คะแนน
อ.กรงปินัง เขต 2
User Avatar
เบอร์ 1 นายรอสลี หะ 3,662 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายเจ๊ะอูมา ดือราแม 2,263 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 3 นายมะแอ ดีสะเอะ 454 คะแนน
User Avatar
เบอร์ 4 นายเจะโก๊ะ อูมา 116 คะแนน
อ.ธารโต เขต 1
User Avatar
เบอร์ 1 นายซอมะ มะเซ็ง 6,365 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายอาแว มามะแตหะ 2,164 คะแนน
อ.กาบัง เขต 1
User Avatar
เบอร์ 1 นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ 7,313 คะแนน
ลำดับที่ 1
User Avatar
เบอร์ 2 นายกอเซ็ง จิงดารา 3,091 คะแนน